02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1 นางสาวอรุณี   คู่วิมล ผู้อำนวยการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กรรมการที่ปรึกษา
3 อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ
4 อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อำนวยการ
5 อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการ
6 อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อำนวยการ

 

คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1 นางสาวอรุณี คู่วิมล ประธานกรรมการ
2 อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
3 ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6 อาจารย์สุวรรณา สัจจวีรวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10 อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม  กรรมการ 
11 อาจารย์สมศักดิ์  อยู่บริบูรณ์   กรรมการ 
12 อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์  กรรมการและเลขานุการ