02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

Written by Joomla
Hits: 248

บุคลากรประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อำนวยการสำนัก


งานบริหารทั่วไป
อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไป
นางสาวรุ่งรัตน์ แพทย์วิชาธร
นางสาวมรกต นรพัลลภ
นางรัตนา สุวัชรชัย
นางสาวอรุณวดี ดอกคำ
นายอภิศิษฐ์ นุตะมาน
นายอกนิษฐ์ เจียรอนุกูล
นายนิพัฒน์ นรพัลลภ
นายวีระยุทธ กุลศักดิ์


งานทะเบียนประวัติและออกเอกสารทางการศึกษา
อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการงานทะเบียนประวัติและออกเอกสารทางการศึกษา
นางสาวพึ่งพิศ ศรีนา
นางภัคสุภาส์ จิตโกศลวณิชย์
นางสาวกาญจน์หทัย วันใส
นางสาวจานุการ เสรีย์วงศ์ ณ อยุธยา


งานทะเบียนเรียนและประมวลผลการศึกษา
อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อำนวยการงานทะเบียนเรียนและประมวลผลการศึกษา
นางสาวกรรณิการ์ กรงทอง
นางสาวนภาพร ทับเอี่ยม
นางสาวอารีวรรณ รวยดี
นางสาวภัทราภรณ์ พูลจินดาวงศ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวรรณ หงษ์ประชา


งานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางทะเบียน
อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อำนวยการงานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางทะเบียน
นางสาววารุณี หนูสมจิตร
นายพชรวัฒน์ เอกพัชร์โภคิน
นางสาวศิริพัชรา นารี
นางสาวอภิวรรณ โชติวินิจฉัย
นางสาววรรณภา ศิริภากรชัย
นายสมควร อยู่ปากพลี
นายปรัชญา จิตตรีสินธุ์

 


 

Category: