02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

Hits: 215

 

 


งานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางทะเบียน
อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อำนวยการงานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางทะเบียน
นางสาววารุณี หนูสมจิตร
นายพชรวัฒน์ เอกพัชร์โภคิน
นางสาวศิริพัชรา นารี
นางสาวอภิวรรณ โชติวินิจฉัย
นางสาววรรณภา ศิริภากรชัย
นายสมควร อยู่ปากพลี
นายปรัชญา จิตตรีสินธุ์