02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

Hits: 179

 


งานบริหารทั่วไป
อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไป
นางสาวรุ่งรัตน์ แพทย์วิชาธร
นางสาวมรกต นรพัลลภ
นางรัตนา สุวัชรชัย
นางสาวอรุณวดี ดอกคำ
นายอภิศิษฐ์ นุตะมาน
นายอกนิษฐ์ เจียรอนุกูล
นายนิพัฒน์ นรพัลลภ
นายวีระยุทธ กุลศักดิ์