02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงสร้างองค์กรและการบริหาร ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการประจำสำนัก ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 4 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในจำนวน 2 ท่าน โดยมีภาระหน้าที่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน พ.ศ.2548 ดังนี้
1.1 วางนโยบายและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนัก
1.2 ติดตามประเมินผลการบริหารงานของสำนัก
1.3 ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กำกับดูแลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย

2. คณะกรรมการบริหารสำนัก ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และกรรมการที่ปรึกษา โดยมีภาระหน้าที่ดังนี้
2.1 ดำเนินนโยบายและการบริหารงานภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

{รอใส่รูปโครงสร้างการแบบส่วนงาน}


รายชื่อบุคลากรประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตามตำแหน่งงาน

ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน
 นางสาว    อรุณี  คู่วิมล ผู้อำนวยการ
 อาจารย์ ดร.  สุเนตร  ทวีถาวรสวสัดิ์ รองผู้อำนวยการ
 อาจารย์  สุรินทร์   ผลงาม รองผู้อำนวยการ
 อาจารย์  สมศักดิ์   อยู่บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการ
 อาจารย์  จันทรัศมิ์    สิริวุฒินันท์ รองผู้อำนวยการ 
 นางสาว  รุ่งรัตน์     แพทย์วิชาธร งานบริหารทั่วไป 
 นาย  อภิศิษฐ์    นุตะมาน งานบริหารทั่วไป 
 นาย  อกนิษฐ์    เจียรอนุกูล งานบริหารทั่วไป 
 นาย  นิพัฒน์    นรพัลลภ งานบริหารทั่วไป 
10  นาย  วีระยุทธ    กุลศักดิ์ งานบริหารทั่วไป 
11  นางสาว  มรกต    นรพัลลภ งานบริหารทั่วไป 
12  นาง  รัตนา          สุวัชรชัย งานบริหารทั่วไป 
13  นางสาว  อรุณวดี    ดอกคำ งานบริหารทั่วไป 
14   นางสาว  วารุณี     หนูสมจิตร งานระบบคอมพิวเตอร์
15   นาย  พชรวัฒน์    เอกพัชร์โภคิน งานระบบคอมพิวเตอร์ 
16   นางสาว  ศิริพัชรา   นารี งานระบบคอมพิวเตอร์ 
17   นางสาว  อภิวรรณ   โชติวินิจฉัย งานระบบคอมพิวเตอร์ 
18   นางสาว  วรรณภา    ศิริภากรชัย งานระบบคอมพิวเตอร์ 
19   นาย  สมควร   อยู่ปากพลี งานระบบคอมพิวเตอร์ 
20   นาย  ปรัชญา   จิตตรีสินธุ์ งานระบบคอมพิวเตอร์ 
21   ว่าที่ร้อยตรีหญิง  อรวรรณ     หงษ์ประชา งานประมวลและวัดผล 
22   นางสาว  กรรณิการ์    กรงทอง งานประมวลและวัดผล
23   นางสาว  นภาพร   ทับเอี่ยม งานประมวลและวัดผล  
24   นางสาว  อารีวรรณ    รวยดี งานประมวลและวัดผล  
25   นางสาว  ภัทราภรณ์     พูลจินดาวงศ์ งานประมวลและวัดผล  
26   นาง  ภัคสุภาส์    จิตโกศลวณิชย์ งานเอกสารสำคัญ
27   นางสาว  พึ่งพิศ    ศรีนา งานเอกสารสำคัญ 
28   นางสาว  กาญจน์หทัย     วันใส งานเอกสารสำคัญ 
29   นาย  บุญคง    โพธิ์กระสังข์ (อัตรากองกลาง) ช่างปรับซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

จำนวนบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตามกลุ่มงาน

กลุ่มงาน งานบริหารทั่วไป งานประมวลและวัดผล งานระบบคอมพิวเตอร์ งานเอกสารสำคัญ รวม
จำนวน 9 คน 5 คน 7 คน 3 คน 24 คน

จำนวนอาจารย์และบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตามประเภท

ประเภทบุคลากร จำนวน
 อาจารย์(ข้าราชการ)  1
 ข้าราชการสายสนับสนุน  1
 อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  3
 บุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)  20 
 บุคลากร (พนักงานราชการ)  2
 บุคลากร (ลูกจ้างประจำ)  2