Notice: unserialize(): Error at offset 11 of 3598 bytes in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 85

Notice: unserialize(): Error at offset 11 of 1147 bytes in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 710
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600


Notice: unserialize(): Error at offset 11 of 3010 bytes in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 85

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2562

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันที่ 21 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2562

2. ชำระเงินค่าสมัคร

วันที่ 21 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2562

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562

4. วันสอบสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือก

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

6. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ของ ทปอ.

วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562

7. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

8. วันเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

 

 

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ

วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2562

*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

 

สมัครได้ที่ http://admission.bsru.ac.th

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับบัณฑิต

คลิกที่นี่เพื่อดูกำหนดการ

กำหนดการ กิจกรรม
ตั้งแต่วันนี้  -  17 พฤษภาคม 2562 ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต (บส.9)

 

ให้มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

(การขึ้นทะเบียนบัณฑิต (บส.9) จะได้รับใบทรานสคริปและใบรับรองคุณวุฒิ)

24 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านเว็บไซต์ http://job.bsu.ac.th เพื่อพิมพ์ใบรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

(เข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 แจ้งความประสงค์รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

ณ อาคาร 10 ชั้น 1 (ห้อง Eduroam)

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. ใบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  2. บัตรประชาชน หรือ บัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้
  3. รูปถ่ายสวมชุดครุย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  4. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวบัณฑิต จำนวน 900.- บาท

วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.

วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562 กรณีบัณฑิตที่มีความประสงค์ขอเลื่อนรับปริญญา

 

ดำเนินการเขียนคำร้องยื่นที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน

1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562 กรณีบัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

ดำเนินการรับใบปริญญาบัตรได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

หากเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับชุดละ 500.- บาท

 

 


Notice: unserialize(): Error at offset 11 of 5545 bytes in C:\xampp\htdocs\aar2018\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 85