02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

|
Written by Admin
Hits: 279

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2561

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) 

กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันที่ 1 มกราคม 2561 –

18 มีนาคม 2561

2. ชำระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ

วันที่ 1 มกราคม 2561 –

18 มีนาคม 2561

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

4. วันสอบสัมภาษณ์ (อันดับ 1)

* ทั้งนี้ สาขาวิชาสามารถดูกำหนดการสอบได้ ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอีกครั้งหนึ่ง *

24 – 25 มีนาคม 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (อันดับ 1) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (อับดับ 2, 3)

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

6. วันสอบสัมภาษณ์ (อันดับ 2, 3)

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และรับรหัสยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561

8. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และยืนยันสิทธิ์ Clearing House

5 – 6 พฤษภาคม 2561

ณ ห้อง Eduroom อาคาร 10 ชั้น 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

10. วันตรวจสุขภาพ

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

11. วันปฐมนิเทศ

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

12. วันเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 14  สิงหาคม 2561

 

หมายเหตุ

ผู้สมัครที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่พบ ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนำหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 02-4737000 ต่อ 1716, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ

วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561

ข้อมูลกำหนดการรับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***