02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

|
Written by Admin
Hits: 241

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2561

รอบที่ 1 (1/2) การรับด้วย Portfolio 

กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 –

28 กุมภาพันธ์ 2561

2. ชำระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 –

28 กุมภาพันธ์ 2561

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

4. วันสอบสัมภาษณ์ (อันดับ 1)

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (อันดับ 1) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (อับดับ 2, 3)

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

6. วันสอบสัมภาษณ์ (อันดับ 2, 3)

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561

8. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่เว็บไซต์ของ ทปอ.

วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2561

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561

10. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

11. วันตรวจสุขภาพ

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

12. วันปฐมนิเทศ

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

13. วันเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 14  สิงหาคม 2561

 

หมายเหตุ

ผู้สมัครที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่พบ ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนำหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 02-4737000 ต่อ 1716, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ

วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561

ข้อมูลกำหนดการรับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***