02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

|
Written by Super User
Hits: 153

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2561

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

1. ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ tcas.cupt.net

วันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2561

2. ชำระค่าสมัคร

วันที่ 9 – 20 พฤษภาคม 2561

3. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ (Clearing House )

วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561

4. ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

5. ทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

6. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2561

ณ ห้อง Eduroam อาคาร 10 ชั้น 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7. วันตรวจสุขภาพ

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

8. วันปฐมนิเทศ

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

9. วันเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561

 

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ

วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561

*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***