02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

|
Written by Super User
Hits: 253

ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2561

รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561

 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 ประจำปี การศึกษา 2561

กิจกรรม สถานที่ วัน เดือน ปี
 ประกาศหนังสือระเบียบการ ฯ   ทาง Website : http://tcas.cupt.net   1 มิถุนายน 2561 
 รับสมัคร  ทาง Website : http://tcas.cupt.net  12 – 16 มิถุนายน 2561
 ชำระเงินค่าสมัคร    ชำระผานธนาคารหรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย  12 – 17 มิถุนายน 2561
 ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว    ทาง Website : http://tcas.cupt.net  12 – 19 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์เข้า TCAS รอบที่ 4   ทาง Website : http://tcas.cupt.net  21 - 24 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  ทาง Website : http://tcas.cupt.net  4 กรกฎาคม 2561
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้  10 – 12กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละสถาบัน  ทาง Website : http://tcas.cupt.net  19 กรกฎาคม 2561

 

หมายเหตุ : 

1. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่านทาง website : http://tcas.cupt.net เท่านั้น

2. กำหนดการ ตรวจร่างกายอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย