02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

Hits: 1018

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2562

รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio

กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2561

2. ชำระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ

วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2561

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

4. วันสอบสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือก ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562

6. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่เว็บไซต์ของ ทปอ.

(ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้)

วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562

7. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

9. วันเปิดภาคเรียน

ประมาณเดือนสิงหาคม 2562

 

หมายเหตุ

ผู้สมัครที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่พบ ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนำหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 02-4737000 ต่อ 1716, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ

วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***