02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

|
Written by Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.พ.

ประจำปีการศึกษา 2562

* ภาคกศ.พ. จัดการเรียนการสอน 1 รอบ คือ จันทร์ อังคาร พุธ และอาทิตย์ โดย

  •   จันทร์ อังคาร พุธ   มีการจัดการเรียนการสอน  เวลา  17.00 - 21.00 น.
  •   อาทิตย์              มีการจัดการเรียนการสอน  เวลา  08.00 - 21.00 น.

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้

  • ชั้นปีที่ 1 เรียนจันทร์  อังคาร  พุธ  และอาทิตย์
  • ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป  เรียนเฉพาะอาทิตย์วัดเดียว

สำหรับผู้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน  ตารางเรียนกำหนดให้เรียนวันจันทร์ - ศุกร์  และ เสาร์ - อาทิตย์  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้

กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 มีนาคม 2562

(ขยายเวลารับสมัคร)

2. ชำระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ

วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 มีนาคม 2562

(ขยายเวลารับสมัคร)

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

4. วันสอบสัมภาษณ์

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือก ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

6. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่เว็บไซต์ของ ทปอ.

(ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้)

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

7. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

9. วันเปิดภาคเรียน

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

หมายเหตุ

ผู้สมัครที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่พบ ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนำหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 02-4737000 ต่อ 1716, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ

วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***