02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

|
Written by Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2562

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th

วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562

2. ชำระเงินค่าสมัคร

วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

4. วันสอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

6. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

7. วันเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

 

 

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ

วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2562

*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***