02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

|
Written by Super User

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับบัณฑิต

คลิกที่นี่เพื่อดูกำหนดการ

กำหนดการ กิจกรรม
ตั้งแต่วันนี้  -  17 พฤษภาคม 2562 ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต (บส.9)

 

ให้มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

(การขึ้นทะเบียนบัณฑิต (บส.9) จะได้รับใบทรานสคริปและใบรับรองคุณวุฒิ)

24 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านเว็บไซต์ http://job.bsu.ac.th เพื่อพิมพ์ใบรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

(เข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 แจ้งความประสงค์รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

ณ อาคาร 10 ชั้น 1 (ห้อง Eduroam)

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. ใบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  2. บัตรประชาชน หรือ บัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้
  3. รูปถ่ายสวมชุดครุย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  4. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวบัณฑิต จำนวน 900.- บาท

วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.

วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562 กรณีบัณฑิตที่มีความประสงค์ขอเลื่อนรับปริญญา

 

ดำเนินการเขียนคำร้องยื่นที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน

1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562 กรณีบัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

ดำเนินการรับใบปริญญาบัตรได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

หากเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับชุดละ 500.- บาท