02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การใช้ระบบ CHECO
 รายละเอียด Download
 ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560   PDF  WORD
 คู่มือการป้อนหลักสูตรผ่านระบบ CHECO  PDF   
 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย Click Link