02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

Written by Super User
Hits: 43

โครงสร้างหลักสูตร (สำหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป)

คณะครุศาสตร์  
หลักสูตร ชื่อหลักสูตร โครงสร้าง
 ครุศาสตรบัณฑิต   การประถมศึกษา                  
 ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาปฐมวัย  
 ครุศาสตรบัณฑิต  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา   
 ครุศาสตรบัณฑิต  พลศึกษา    
 ครุศาสตรบัณฑิต   ศิลปศึกษา   
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา   
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   จิตวิทยา   
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
หลักสูตร ชื่อหลักสูตร โครงสร้าง
 ครุศาสตรบัณฑิต  นาฏยศิลป์ศึกษา   รายละเอียด 
 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย   รายละเอียด 
 ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ   รายละเอียด 
 ครุศาสตรบัณฑิต   สังคมศึกษา   รายละเอียด 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   นาฏยศิลป์   รายละเอียด 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์   รายละเอียด 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   รายละเอียด 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาจีน   รายละเอียด 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย   รายละเอียด 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ   รายละเอียด 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา   รายละเอียด 
 รัฐปศาสนศาตรบัณฑิต    รัฐประศาสนศาสตร์   รายละเอียด
 นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์   รายละเอียด 

คณะวิทยาศาสตร์และเทตโนโลยี
หลักสูตร ชื่อหลักสูตร โครงสร้าง
 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต   การแพทย์แผนไทย   รายละเอียด
 สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต   สาธารณสุขศาสตร์   รายละเอียด 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร   รายละเอียด 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์   รายละเอียด 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เคมี   รายละเอียด 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เคมีอุตสาหกรรม   รายละเอียด 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   จุลชีววิทยา   รายละเอียด 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา   รายละเอียด 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคนิคการแพทย์   รายละเอียด 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์   รายละเอียด 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   รายละเอียด 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์   รายละเอียด 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์   รายละเอียด 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   รายละเอียด 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   รายละเอียด 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   รายละเอียด 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย   รายละเอียด 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   รายละเอียด 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์   รายละเอียด 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต   รายละเอียด 
 เทคโนโลยีบัณฑิต   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   รายละเอียด 
 เทคโนโลยีบัณฑิต   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)   รายละเอียด 
 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์   รายละเอียด 
 ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์   รายละเอียด 
 ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา  รายละเอียด 
 ครุศาสตรบัณฑิต   เคมี   รายละเอียด 
 ครุศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา   รายละเอียด 
 ครุศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์   รายละเอียด 
 ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป    
 บริหารธุรกิจบัณฑิต  ผู้ประกอบการอาหาร   รายละเอียด 

คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร ชื่อหลักสูตร โครงสร้าง
 นิเทศศาสตรบัณฑิต   การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ   รายละเอียด 
 นิเทศศาสตรบัณฑิต   การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง   รายละเอียด 
 นิเทศศาสตรบัณฑิต   ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย   รายละเอียด 
 นิเทศศาสตรบัณฑิต   การสื่อสารมวลชน   รายละเอียด 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)   รายละเอียด
 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการโลจิสติกส์   รายละเอียด 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การตลาด   รายละเอียด 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การบริหารทรัพยากรมนุษย์   รายละเอียด 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต   การประกอบการธุรกิจ   รายละเอียด 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   รายละเอียด 
 บัญชีบัณฑิต   การบัญชี   รายละเอียด 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต   การท่องเที่ยว   รายละเอียด 
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต   เศรษฐศาสตร์   รายละเอียด 

วิทยาลัยการดนตรี
หลักสูตร ชื่อหลักสูตร โครงสร้าง
 ครุศาสตรบัณฑิต   ดนตรีตะวันตกศึกษา    รายละเอียด
 ครุศาสตรบัณฑิต   ดนตรีไทยศึกษา   รายละเอียด
 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต   ดนตรีตะวันตก  รายละเอียด
 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต   ดนตรีไทย  รายละเอียด
Category: